Water Bulgaria  

MidCoast Water трансформира ВиК мрежата в Глостър с помощта на Bentley WaterGEMS от ДАВИД ХОЛДИНГ

 

MidCoast Water трансформира ВиК мрежата в Глостър в надеждна и ефективна система с помощта на WaterGEMS.

Bentley WaterGEMS помага за подобряване на обслужването и намаляване на разходите по експлоатация и поддръжка на ВиК мрежа с над 75%.

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА
Организация: MidCoast Water
Разположение: Глостър, Нов Южен Уелс, Австралия
Цел на проекта: Проектиране и конструиране на подобрена водоснабдителна система за Глостър, която:

 • Посреща необходимите нива на обслужване и гарантира, че гражданите ще имат адекватно и надеждно водно налягане.
 • Намалява разходите за експлоатация и поддръжка от съществуващата ВиК мрежа.

Използвани продукти: Bentley WaterGEMS

Кратки факти:

 • Гражданите на Глостър имат проблеми с променливо налягане, заради което водоснабдителната система изцяло разчита на допълнителни помпи за повишаване на налягането.
 • MidCoast Water оценяват повече от 100 сценария в WaterGEMS преди да предложат оптимално решение измежду всички възможни варианта.
 • Избраното решение ще повиши нивата на обслужване чрез извеждане от експлоатация на неефективни съоръжения за намаляване разходите за експлоатация и поддръжка.

Възвръщаемост на инвестицията:

 • Капиталова инвестиция: Избраното оптимално решение има най-ниската нетна настояща стойност (на 4%) над 50 години. Тя е с 300 000 AUD (или 204 000 EUR) по-ниска от съществуващото положение.
 • Разходи по експлоатация и поддръжка: Годишните разходи ще бъдат намалени с 75%.
 • Изпълнение на проекта: Благодарение на WaterGEMS MidCoast Water спестява 79 300 AUD (54 000 EUR) от разходите си за проектиране.

Кратко представяне на MidCoast Water

MidCoast Water е окръжен съвет, които е сформиран през юли 1997г. в резултат на реформите в държавната електрическа мрежа. Новата организация поема персонала, активите и отговорностите на следните три институции:

 • NorthPower водоснобдителни системи
 • Тари - Общинска канализационна мрежа
 • Грейт Лейкс - ВиК съоръжения

През 2011г. обслужваната от MidCoast Water територия се разширява с поемането на ВиК обслужването на областта Глостършър. Към настоящия момент организацията обслужва територия с площ от 10 000 кв.м, от Северна Каруа до Джонс Ривър, включваща общности Тари, Уингем, Харрингтон, Форстер, Буладела, Страуд, Глостер, Баррингтон и Тий Гарденс. MidCoast Water е отговорна за ВиК системите в Грейтър Тари, Глостършър и Грейт Лейкс. Основният източник на водоснабдяване е река Маннинг.

Предизвикателствата

MidCoast Water осигурява ВиК обслужването на 40 000 домакинства в Маннинг, Грейт Лейкс и Глостър, Нов Южен Уелс в Австралия. Тя също доставя 8 милиарда литра вода годишно до Каруа на юг, Крауди Хед на север и Глостър на запад.
През 2011 MidCoast Water поема отговорността по експлоатацията на застаряващата ВиК мрежа в областта Глостър, която включва три резервоара и седем помпи за повишаване на налягането, като част от мрежата датира от 1914 г.

Жителите изпитвали сериозни проблеми с променливото налягане на водата, тъй като водоснабдяването в района разчита изцяло на помпите, които се включват и изключват в зависимост от натиска надолу по веригата. Комбинацията от едновременни повреди в помпа и тръба водела до сериозни прекъсвания. В един момент много от гражданите останали без водоснабдяване за няколко дни след 11 основни скъсвания и един теч в Глостър за едно денонощие.

MidCoast Water се наема да търси решение, което да доведе до подобряване на обслужването на гражданите и намаляване на зависимостта на системата от помпите. Това от своя страна ще намали разходите за енергопотреблението по време на експлоатация на системата.

Използвайки Bentley WaterGEMS, MidCoast Water получава възможност да оцени над 100 възможни сценария и да избере оптималното решение, което ще доведе до подобряване на дейността на системата и същевременно намали потреблението на енергия.

Предизвикателства при проектирането на водоснабдителни мрежи

Водоснабдителната мрежа на Глостър се разпростира 15 километра от север на юг по много хълмист терен с височини достигащи до над 60 метра. Най-високите точки на системата са най-северната и най-южната точка от обхвата на мрежата с няколко допълнителни междинни високи точки. Нито един от съществуващите резервоари няма необходимата височина, за да осигури необходимото налягане до всички граждани. В настоящия момент са необходими седем помпи, за да осигурят адекватно налягане.

Без помпите повече граждани ще имат намалено водно налягане, а някой граждани няма да имат достъп до вода изобщо. Водното налягане от помпите не е толкова надеждно, колкото налягането от резервоар на достатъчна височина. Според кодекса на ВиК асоциацията в Австралия (WSAA) помпите трябва да се използват само за повишаване на налягането и не трябва да са едностенното средство за доставяне на вода до необходимите нива за обслужване.

Съществуващата водоснабдителна система също включва и близо 30 километра азбестов циментов тръбопровод, който е инсталиран между 1930-1980 години. Тръбопроводът в настоящия момент се подменя, но този проект ще отнеме много години. Заради лошото му състояние, наляганията в системата трябва да се поддържат на относително ниски нива (в сравнение с нормалните максимални нива на желано налягане), което задава допълнително ограничение в процеса на проектиране на решението.

Улеснено създаване на хидравличен модел

MidCoast Water използва информацията за наличните ресурси от базата си данни, за да разработи хидравличен модел чрез функцията ModelBuilder на WaterGEMS. Информацията за активите на водоснабдителната мрежа на Глостър, получена при поемането ѝ от MidCoast Water, е разпокъсана, с липсващи или некоректни данни, включващи височини, материали на тръби и диаметри.

Липсващите височини са набавени чрез функцията WaterGEMS’ TRex за изваждане на теренни височини, заедно с половин метрови контури, получени от въздушно лазерно заснемане.

Трейси Хамър, инженер по планирането в MidCoast Water обяснява: “Това осигури стабилна основа за развитие на работещ хидравличен модел. WaterGEMS и мощната му база данни бяха използвани за създаване, анализиране и сравняване на множество сценарии, включително и за бъдещо потребление и реакции при пожари”.

Проектиране на опции при избора на оптимални решения

За да избере най-доброто решение, MidCoast Water използва WaterGEMS. Те са разработили над 100 възможно сценария – за оценяване на различни комбинации с височините на резервоарите, местоположения на клапите за изпускане на налягането, както и водното потребление.

Благодарение на WaterGEMS  MidCoast Water успяват да сравнят енергопотреблението в различните случаи, включително и в пасивния случай (когато нищо в системата не се променя), въпреки че това не е била приемлива опция.

WaterGEMS също анализира възможността за разполагане на големи резервоари на различни височини, както локализирането на различен брой клапи за намалена на налягането по системата. Вариантите с резервоари на по-високи височини изискват повече клапи (заради броя на зоните на налягане в системата) и имат по-голямо електропотребление и въглеродни емисии, заради енергията необходима да задвижи помпата, зареждаща резервоара.

Функционалните възможности на Scenario Comparison във WaterGEMS помага на MidCoast Water да избере правилния баланс между разход на енергия и брой на резервоари.

Информацията от хидравличния модел позволява на MidCoast Water да избере устойчиво решение, базирано на моделирани обслужващи налягания, скорости на водата в тръбите, капитални разходи, както и текущи разходи по експлоатация и поддръжка, включително и разходи за енергия.

Избор на оптимално решение

Възможните варианти изискват инвестиция от 7 до 10 милиона AUD (6 770 000 EUR), с изключение на пасивният вариант за запазване на съществуващата система, който изисква разходи само за ремонтиране на резервоарите. Избраното решение включва замяната на съществуващите три резервоара с два нови, конструирането на нови главни тръбопроводи за свързването на новите резервоари с пречиствателната станция и водоснабдителната система. Този вариант включва същи извеждането от експлоатация на шест от седемте помпи и инсталирането на клапа за изпускане на налягането, както и подобряване на някои от тръбите.

Хамър обяснява: “Анализът на сценарии в WaterGEMS ни позволи да идентифицираме и тестваме няколко варианта, които отговарят на целите на проекта. След това анализът на нетна настояща стойност сравни всички осъществими възможности. Този анализ е изпълнен извън WaterGEMS, но използва информация от хидравличния модел като сценарии за енергопотреблението и диаметъра и дължината на тръбите за оценка на разходите. Анализът и сравнението на сценариите в WaterGEMS ни позволи да намерим варианта с най-ниска нетна настояща стойност (на 4%) за 50 години”.

Хамър обобщава: “Този процес ни даде увереността, че сме избрали варианта, който ще осигури най-доброто решение при наличния бюджет, като същевременно осигури адекватни нива на обслужване на клиентите”.

Увеличена възвръщаемост на инвестицията

След като подобренията в системата бъдат приключени MidCoast Water ще има намалени разходи за експлоатация и поддръжка в резултат на намалената консумация на енергия. Годишните разходи за тези дейности се очаква да спаднат със 75%.

В 50-годишен срок се очаква тези подобрения да намалят нетната текуща стойност на тези разходи с 80% (основно заради намалените разходи за енергия, както и заради намалената поддръжка на помпи и главни прекъсвания). Обемът на съхраняваната вода в системата ще се увеличи, което увеличава сигурността на системата.

Съкращаване на времето и разходите за изпълнение на проекта

Благодарение на възможностите на WaterGEMS за анализ и сравнение на над 100 сценария вместо за няколко месеца етапът за изготвяне на концептуалния модел е изпълнен в рамките на няколко седмици. Разходите по този етап са 15 700 AUD (10 500 EUR), което е значително по-малко, ако анализът на възможните варианти се направи ръчно – 95 000 AUD (64 000 EUR).

„Информацията, която получихме от модела в WaterGEMS позволи на MidCoast Water да избере устойчива и оптимизирана стратегия за водното разпределение във водоснабдителната мрежа на Глостър, която ще трансформира обслужването на клиентите и ще гарантира, че тяхното потребление ще се покрие сега и за в бъдеще.”, Трейси Хамър, инженер по планирането в MidCoast Water

За ДАВИД Холдинг и Bentley Systems

В партньорство с Bentley Systems от 1996 година, Давид Холдинг доставя софтуерни решения и услуги за нуждите на държавната и общинска администрация, индустрията, енергетиката и доставчиците на комунални услуги. Бизнес моделът на ДАВИД Холдинг АД е ориентиран към удовлетворяване нуждите на потребителите на неговите решения, а защитата на интересите на клиента е основен приоритет и наша разграничителна черта. Единствена мярка за нашите постиженията са успехите и удовлетвореността на нашите потребители.

Повече за решеният на ДАВИД Холдинг и Bentley Systems можете да намерите тук.

     

Ключови думи: Давид Холдинг   Bentley Systems   WaterGEMS   ВиК мрежи  

ДАВИД ХОЛДИНГ

ДАВИД Холдинг АД
Офис София
София 1000
бул. Васил Левски 114, ет.3
тел.: +359 2 490 1600
факс: +359 2 9819464
e-mail: sofia@david.bg

Единен телефон за контакт с всички
офиси на ДАВИД Холдинг АД - 02/4901600

Сентра ООД

Подобни продукти

Wilo
STIKO BG

АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ ОТ ОБЛАСТТА НА ВиК
на специализирания портал Water-Bulgaria.com
БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!


Последно от Продуктови оферти

Сентра ООД
  БизнесВидео на седмицатаПродуктови офертиОбществени поръчки/ТърговеПартньориРеализацииПредстоящоСъбитиятаПроекти
 

ПРЕПОРЪЧВАМ МАТЕРИАЛ


 
 
момент...